ÅRSMÖTE 2022

KALLELSE

Medlemmarna i Föreningen A moving generation kallas härmed till årsmöte

Fredagen den 25/3 kl 18.30 i föreningens lokaler på Norra Kustbanegatan 13, Göteborg.

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av justeringspersoner tillika rösträknare för mötet.
 4. Fastställande av dagordningen.
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Årsmötets behöriga utlysande.
 7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
 8. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning.
 9. Styrelsens ansvarsfrihet.
 10. Verksamhetsplan och budget.
 11. Förslag till uppdatering av stadgar.
 12. Behandling av motioner.
 13. Behandling av motioner och propositioner.
 14. Fastställande av medlemsavgift.
 15. Val av styrelse, ordförande och suppleanter.
 16. Val av revisor.
 17. Val av valberedning.
 18. Mötet avslutas

Föreningens handlingar finns att tillgå för alla medlemmar i föreningens lokaler på Norra Kustbanegatan 13 och kan även mailas på begäran.