INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy
A moving generation, Norra Kustbanegatan 13, 416 64 Göteborg, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Föreningen har som ändamål att bedriva dans- och idrottsverksamhet i enlighet med ”idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund.”

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.
Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera föreningsaktiviteter såsom träningsverksamhet och medlemsmöten, kommunicera med medlemmarna (kallelser inför kursstarter, läger och andra aktiviteter, information till målsmän mm) samt att hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (kursavgifter, medlemsavgifter mm)
Föreningen delar även vissa personuppgifter till Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:
Hantering av medlemskap i föreningen.
Föreningsadministration
Deltagande i föreningens kurs- och träningsverksamhet.
Ansökan om bidrag.
Kontakt med medlem.
Besök på vår hemsida.
Publicering av material på föreningens hemsida och sociala medier.
Ordningsstörningar och otillåten påverkan.

Vilka delar vi personuppgifter med?
Vi delar ENDAST dina personuppgifter med Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun i syfte att söka statliga och kommunala bidrag.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Ändamål av behandling – Laglig grund
Hantering av medlemskap – Avtal
Föreningsadministration – Avtal
Deltagande i föreningens kurs- och träningsverksamhet – Avtal
Ansökan om bidrag – Rättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljning – Allmänt intresse
Kontakt med föreningen – Intresseavvägning
Besök på vår hemsida – Intresseavvägning
Publicering av material på vår hemsida och sociala medier – Intresseavvägning och ibland samtycke
Ordningsstörningar och otillåten påverkan – rättslig förpliktelse

Föreningen sparar dina uppgifter så länge det behövs för att uppfylla de ändamål de samlats in för, exempelvis för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig. Föreningen kommer årligen att utföra en bedömning om ändamålet med behandlingen kvarstår. Om inte ändamålet med behandlingen kvarstår kommer personuppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad medlem i föreningen har flera rättigheter;
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Förening ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerad om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, och rätt att begränsa behandlingen av uppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att få dina personuppgifter raderade:
Om uppgifterna inte längre behövs för det ändamål som de samlades in för.
Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket.
Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning, och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen.
Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatisk beslutsfattande och profilering.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta oss för att utöva dina rättigheter.