Anmälan
Kursanmälan är bindande och du blir genom denna anmälan betalningsskyldig för den/de danskurs(er) du anmäler dig till då du tar upp en plats i kurserna som vi nekar andra. Om kursen du anmält dig till är fullsatt eller om det av någon anledning blivit ett fel i din anmälan, kontaktar vi dig inom kort. Ändringar och kursbyten görs via mail till move.dansstudio@telia.com eller ring oss på 031-400 805.

Bekräftelse
Om du har anmält dig via hemsidan skickar vi alltid ut en bekräftelse till den angivna mailadressen som bekräftelse på din anmälan. Det är ditt ansvar att tillhandahålla oss rätt mailadress. Om du inte får ett sådant mail måste du kontakta oss, detta innebär inte att du inte fått en plats i kursen utan att du kanske fyllt i fel mailadress eller att den har hamnat i din skräppost. Vi skickar alltid ett svar till dig, oavsett om du kommit med i kursen eller ej. En anmälan garanterar inte plats på kursen. Ring eller maila oss om du inte fått en bekräftelse eller har frågor och funderingar.

Betalning
Kursavgiften skall betalas innan kursstart till föreningen a moving generations bankgiro 5316-2798. Vid påminnelse om obetald kursavgift debiteras en avgift på 100:- per påminnelse. Fakturan skickas till den mailadress du angivit angett i din anmälan. Du är själv ansvarig för att kursavgiften betalas i tid innan kursstart. Vid sen kursstart skall kursavgiften betalas omgående. Kontakta oss omedelbart om du inte fått någon faktura.

Ångerrätt av en onlineanmälan
En anmälan till Move/föreningen a moving generation är bindande. Du har dock rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då avtalet ingicks. Om du vill utöva ångerrätten ska du klart och tydligt meddela föreningen a moving generation angående ditt beslut att frånträda avtalet skriftligen i ett brev eller e-post. Beslutet kan skickas till: Move Dansstudio, Norra Kustbanegatan 13, 416 64 Göteborg. Eller mailas till: move.dansstudio@telia.com. Om du vill kan du använda den här blanketten från konsumentverket, men du måste inte.

Om du har åberopat ångerrätten inom tidsfristen (14 dagar), kommer föreningen a moving generation återbetala av dig erlagd ersättning för danskurs(er), utan onödigt dröjsmål, dock senast 14 dagar från den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Återbetalningen kommer att ske med samma betalningsmedel som du själv använt, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. Om du har påbörjat danskursen redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit, till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet. Vi kommer även att dra av en administrativ avgift om 200:- från det återbetalningsbara beloppet.

Avanmälan av en anmälan på plats
En undertecknad kursanmälan som lämnas i receptionen är bindande. Du har dock rätt att avboka din anmälan senast 7 dagar före kursstart, oavsett om din betalning erlagts eller ej. Avanmälan senare än 7 dagar innan kursstart beviljas ej. Detta innebär att du är skyldig att erlägga full avgift för kursen(er). Detta då du upptagit en plats om du återtar din anmälan eller avbryter ditt deltagande senare än 7 dagar innan kursstart. Om du anmäler dig efter 7 dagar innan kursstart är anmälan direkt bindande och du har därmed ingen möjlighet att avanmälan dig.

Inställda kurser och kurstillfällen
Föreningen a moving generation förbehåller sig rätten att ändra tid, dag, lärare, ställa in kurser, dans- eller musikalläger och enstaka kurstillfällen tex på grund av för få anmälningar eller om en lärare blivit sjuk och vi ej lyckats hitta en vikarie i tid. Ställs en kurs in en hel termin betalar du naturligtvis ingen avgift för denna. Om du hunnit betala in kursavgiften får du den omgående återbetalad. Vid inställt lektionstillfälle återbetalas ingen summa för den gången utan tillfället tas igen i slutet av terminen. Det är din skyldighet att ange rätt mobilnummer för att få meddelande vid inställda kurstillfällen.

Föreningen a moving generation ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilka beror på omständigheter utanför MOVE’s kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas. Ex på en sådan omständighet kan vara: vatten- och brandskada, strejk, lockout, naturkatastrof, myndighetsbeslut eller annan omständighet som MOVE inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar MOVE från att fullfölja dess skyldigheter. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under tillfredsställande förhållanden.

Nolltolerans mot mobbning Föreningen a moving generation har en strikt Nolltolerans-policy mot mobbning.
MOVE är en plats för gemenskap, utveckling och glädje. Hos oss ska alla elever känna sig välkomna och säkra
Elever som utsätter andra elever för någon som helst form utav mobbning kommer omedelbart att stängas av från kursen/kurserna utan återbetalning av erlagd avgift och ansvariga föräldrar kommer att kontaktas.

INTEGRITETSPOLICY